Návod jak vybírat vzduchové filtry

Jak wybierać filtry

Jak vybrat dodavatele

V současné době má údržba budov daleko techničtější charakter než kdykoli předtím a vyžaduje poctivé a kompetentní partnery. Úkolem firmy 1Filter je poskytovat komplexní služby v oblasti filtrace vzduchu a zároveň nabídnout našim zákazníkům přidanou hodnotu. Naše firma navrhuje, vyrábí, testuje a dodává vzduchové filtry koncovým zákazníkům a servisním firmám. Jako profesionální obchodní partner jsme schopni zaručit včasnost velkých dodávek.

V další části textu uvádíme seznam věcí, které byste měli zvážit při výběru filtrů a dodavatelů filtrů. Volba správného filtru je nejdůležitějším ekonomickým faktorem pro udržení kvality větracího systému, proto je dobré samotnému výběru věnovat dostatečné množství času.

Analýza potřeb v oblasti filtrace

Abyste dosáhli nejlepších možných výsledků v oblasti filtrace, investujte čas do výběru toho správného filtru s pomocí odborníka. Najděte odpovědi alespoň na následující důležité otázky:

 • Jaká místa / prostory obsluhuje systém filtrace vzduchu?
 • Jaká je požadovaná třída filtrace objektu?
 • Jaké druhy nečistot se vyskytují ve filtrovaném vzduchu?
 • Jaké jsou technické požadavky na ventilační zařízení a také na typ a velikost filtrů?

Když žádáte o obchodní nabídku

Ujistěte se, že spolupracujete s důvěryhodným partnerem, který se vyzná v oboru. Od dodavatele filtrů byste měli kromě jiného vyžadovat:

 • certifikáty třetích stran (např. Eurovent, VTT, Fiatec)
 • certifikát jakosti ISO 9001
 • certifikát ISO 14001
 • zkušenosti s prováděním profesionální inspekce u zákazníka
 • široká nabídka produktů a vysokých parametrů
 • schopnost nabídnout výpočet nákladů po dobu životnosti (LCC – Life Cycle Cost)
 • možnost nabídnout a vést pravidelná školení pro zákazníky

Testy a standardy filtrů HVAC

Norma EN 779: 2012

Norma EN 779 stanoví zkušební metody a klasifikace filtrů pro hrubý prach (G1-G4), středně hrubý prach (M5, M6) a jemný prach (F7-F9). Norma EN 779 stanoví tři různé typy zkoušek podle toho, jaká třída filtrů je hodnocena.

Filtr pro hrubý prach

(G1-G4) je testován gravimetrickou metodou (schopnost zadržovat prach). Filtry jsou klasifikovány podle průměrné odlučivosti zkušebního prachu ASHRAE až do chvíle dosažení konečného tlaku 250 Pa.

Filtr pro středně hrubý prach

(M5-M6) je testován z hlediska schopnosti zachytit částice DEHS (zkušebního aerosolu). Frakční účinnost filtrace se měří u částic o velikosti 0,2 μm – 3 μm. Účinnost filtrace se měří u čistého filtru a po několika fázích znečištění prachem ASHRAE až do chvíle dosažení konečného tlaku 450 Pa. Klasifikovány jsou filtry pouze v závislosti na jejich průměrné účinnosti u částic 0,4 μm.

Filtry pro jemný prach

(F7-F9) se testují stejně jako filtry pro středně hrubý prach, avšak filtrační médium je navíc elektrostaticky vybito isopropanolem, aby bylo možné určit počáteční účinnost.

Klasifikace vzduchových filtrů dle normy EN 779: 2012

Skupina

Třída

Koncový odpor (Pa)

Střední stupeň odlučivosti (Am)

syntetického prachu (%)

Střední stupeň účinnosti

(Em) částic 0,4 μm (%)

Minimální účinnost (ME)

u částic 0,4 μm (%)

Hrubý prach

G1

250

50 ≤ Am < 65

-

-

G2

250

65 ≤ Am < 80

-

-

G3

250

80 ≤ Am < 90

-

-

G4

250

90 ≤ Am

-

-

Středně hrubý prach

M5

450

-

40 ≤ Em < 60

-

M6

450

-

60 ≤ Em < 80

-

Jemný prach

F7

450

-

80 ≤ Em < 90

35

F8

450

-

90 ≤ Em < 95

55

F9

450

-

95 ≤ Em

70

Jak wybierać filtry

 

EN 779: 2012 protokol o zkouškách

obsahuje výsledky zkoušek nového filtru, křivky znázorňující pokles tlaku, střední stupeň odlučivosti syntetického prachu (Am) střední stupeň účinnosti u částic 0,4 μm (Em) při zahlcení zkušebním prachem, minimální účinnost vzorku materiálu filtru (ME) před elektrostatickým vybitím a po něm.

 

 

Jak wybierać filtry

 EUROVENT Klasifikace energetické účinnosti

Vzduchové filtry, které představují 25% celkové spotřeby energie systémů HVAC hrají kritickou roli při snižování nákladů na provoz systému. Energeticky účinné vzduchové filtry jsou zajímavé také pro investory, kteří chtějí dosáhnout vytyčených cílů v oblasti energetické úspory budov a pro iniciativy nZEB (net Zero Energy Building). Eurovent vytvořil novou metodologii klasifikace filtrů podle jejich roční spotřeby energie, kterou nazval „Klasifikace energetické účinnosti vzduchových filtrů pro celkovou ventilaci“. Tato klasifikace podporuje zákazníky při výběru energeticky nejúčinnějších filtrů pro požadavky jejich systémů.

EN 13779 Klasifikace vzduchu v místnostech a požadavky na ochranu zdraví

Evropská norma EN 13779 vznikla, aby chránila zdraví lidí pobývajících v nebytových budovách, kteří jsou ohroženi znečištěným vzduchem. EN 13779 stanoví kvalitu vzduchu v místnostech (IDA) v obývané zóně pomocí 4 kategorií.

Použití vzduchových filtrů v souladu s doporučením Správné výrobní praxe normy EN 13779: 20071

Kvalita venkovního vzduchu

Kvalita vnitřního vzduchu

IDA1 (vysoká)

IDA2 (střední)

IDA3 (středně nízká)

IDA4 (nízká)

 

ODA1

(čistý vzduch)

 

F9

 

F8

 

F7

 

M5

 

ODA2

(vzduch obsahující prach)

 

F7 + F9

 

M6+F8

 

M5 + F7

 

M5 +M6

 

ODA3

(velmi vysoká koncentrace

prachu nebo plynů)

 

F7 + GF2) + F9

 

F7 + GF2) +F9

 

M5 + F7

 

M5 + M6

1)Definice tříd filtrace podle normy EN 779

2)GF = filtr plynů (uhlíkový filtr) a/nebo chemický filtr

 • Z hygienických důvodů by měl být přiváděný vzduch filtrován ve dvou stupních, 1. stupeň – třída F5, ale doporučuje se F7, 2. stupeň – třída F7, ale doporučuje se F9. Pokud se používá pouze jeden stupeň filtrace, doporučuje se třída F7.
 • Pro účely oběhu vzduchu se doporučuje minimálně třída filtrace M5.
 • Pro ochranu zařízení instalace je nutno použít filtry třídy M5.
 • V městském prostředí se všeobecně doporučují plynové filtry – s filtry třídy F8 nebo F9.
 • Výměny filtrů by se měly provádět nejen na základě ekonomických optimalizací. Je nutno vzít v potaz také následující podmínky – při splnění jedné z nich je nutno vyměnit vzduchový filtr:
  • Maximální doba provozu filtru 1. stupně je 1 rok
  • Maximální doba provozu filtru 2. stupně jsou 2 roky
  • Maximální doba provozu oběhového filtru jsou 2 roky
  • Dosažení povoleného poklesu tlaku filtru
 • Z hygienických důvodů musí být filtry vyměněny po hlavní sezoně pylu rostlin a po topné sezoně.

EN 1886 Průnik vzduchu v jednotce HVAC

Spoj kryt filtru / montážní rám se vzduchovým filtrem musí být maximálně těsný, aby nedošlo k únikům vzduchu mimo filtr. Hodnota úniku v jednotce HVAC je vyjádřena jako procento celkové hodnoty průniku vzduchu a podmínky měření jsou stanoveny v normě EN 1886.

Zkušební tlak a nejvyšší povolená hodnota průniku v závislosti na třídě filtrace (%)

Třída filtrace dle EN 779: 2012

Zkušební tlak (Pa)

Nejvyšší povolená hodnota průniku (%)

M5

400

6

M6

400

4

F7

400

2

F8

400

1

F9

400

0,5

Standardy a klasifikace EN 1822. Filtry EPA , HEPA a ULPA

Jak wybierać filtry

Čistý prostor (clean room), provedený společností Galvani srl, Itálie.

Norma EN 1822-1: 2009 EPA, HEPA i ULPA

Norma EN 1822-1: 2009 se používá u vysoce účinných vzduchových filtrů s velmi nízkou penetrací používaných v oblasti větrání a klimatizace vzduchu a vzduchu pro technologické procesy – např. v čistých místnostech ve farmaceutickém průmyslu. Norma určuje procedury stanovení účinnosti filtru na základě metody sčítání částic (které ve skutečnosti pokrývají větší část potřeb při různých využití. Při této metodě se používají kapalné (alternativně pevné) částice zkušebních aerosolů a samotná metoda umožňuje standardizovanou klasifikaci těchto filtrů z hlediska jejich místní a celkové účinnosti.

Klasifikace vzduchových filtrů dle normy EN 1822: 2009

Skupina filtrů

Třída filtru

Celková hodnota

Místní hodnota

Účinnost (%)

Penetrace (%)

Účinnost (%)

Penetrace (%)

Skupina E EPA

E 10

≥ 85

≤ 15

…c

…c

E 11

≥ 95

≤ 5

…c

…c

E 12

≥ 99,5

≤ 0,5

…c

…c

Skupina H HEPA

H 13

≥ 99,95

≤ 0,05

≥ 99,75

≤ 0,25

H 14

≥ 99,995

≤ 0,005

≥ 99,975

≤ 0,025

Skupina U ULPA

U 15

≥ 99,999 5

≤ 0,000 5

≥ 99,997 5

≤ 0,002 5

U 16

≥ 99,999 95

≤ 0,000 05

≥ 99,999 75

≤ 0,000 25

U 17

≥ 99,999 995

≤ 0,000 005

≥ 99,999 9

≤ 0,0001

EN 14644 – Použití filtrů v čistých prostorách (cleanroom)

Filtry EPA, HEPA a ULPA slouží k zajištění čistoty vzduchu v různých náročných prostředích. Např. v nemocnicích, výzkumných laboratořích, jaderné technologii, vojenské technologii, mikroelektronice, potravinářském průmyslu a kosmické technologii. Klasifikaci čistých prostorů a jiných kontrolovaných prostředí uvádí norma EN ISO 14644. Čistota prostorů se označuje číslem klasifikace ISO. Kromě klasifikace čistoty prostorů se tato norma týká také projektování čistých prostorů, výstavby, testování, obsluhy a monitorování.

Klasifikace čistých prostorů dle EN ISO 14644

Třída ISO

Nejvyšší povolené množství částic uvedené velikosti nebo větších na m3 vzduchu v místnosti

0,1 µm

0,2 µm

0,3 µm

0,5 µm

1 µm

5 µm

Třída ISO 1

10

2

 

 

 

 

Třída ISO 2

100

24

10

4

 

 

Třída ISO 3

1 000

237

102

35

8

 

Třída ISO 4

10 000

2 370

1 020

352

83

 

Třída ISO 5

100 000

23 700

10 200

3 520

832

29

Třída ISO 6

1 000 000

237 000

102 000

35 200

8 320

293

Třída ISO 7

 

 

 

352 00

83 200

2 930

Třída ISO 8

 

 

 

3 520 000

832 000

29 300

Třída ISO 9

 

 

 

35 200 000

8 320 000

293 000

Velikost částic

Typické nečistoty, velikost částic

Jak vybírat filtry

Počáteční účinnost filtrace částic dle EN 779: 2012

Velikost částic (μm)

Účinnost filtrace (%)

G1

G2

G3

G4

M5

M6

F7

F8

F9

0.1

-

-

-

-

0- 10

5-15

25-35

35-45

45-60

0.3

-

-

-

0-5

5-15

10-25

45-60

65-75

75-85

0.5

-

-

0-5

5-15

15-30

20-40

60-75

80-90

90-95

1.0

-

0-5

5-15

15-35

30-50

50-65

85-95

95-98

> 99

3.0

0-5

5-15

15-35

30-55

70-90

85-95

> 98

> 99

> 99

5.0

5-15

15-35

35-70

60-90

90-99

95-99

> 99

> 99

> 99

10.0

40-50

50-70

70-85

85-98

> 98

> 99

> 99

> 99

> 99