Všeobecné Záruční Podmínky – Filtrační hadice

 1. Společnost 1Filter s.r.o. (dále jen „Dodavatel") poskytuje Odběrateli záruku na správnou funkčnost filtrační hadice po dobu 12 měsíců ode dne dodání výrobku Odběrateli.
 2. Záruka se nevztahuje na případy:

  a. nevhodné zacházení s hadicemi, mechanické poškození před jejich užitím a v průběhu užití;

  b. provoz v rozporu s technickým podmínkám, které mohou být zjištěny na výkresech kontrolních zařízení;

  c. působení příliš vysokých dříve neodsouhlasených teplot, oheň nebo přeskok jisker;

  d. uplatnění nevhodně vyrobených, nevhodných, polámaných, zkorodovaných, ostrohranných atd. vzpěrných košů anebo negativní vliv kovových prvků, jež nebyly dodány dodavatelem;

  e. zapečení, zalepení nebo ucpání hadic z příčin, na něž dodavatel nemá vliv. Jedná se o zapečení hadic způsobené vlhkem, kondenzací nebo chemickými i fyzickými reakcemi (např. krystalizací), zalepení hadic, způsobené nedokonalým spalováním, přítomností nebo plynu s obsahem oleje;

  f. výskyt nespálených uhlovodíků;

  g. praní bez písemného souhlasu dodavatele;

  h. provoz zařízení v rozporu s technickými podmínkami a zvláště provoz v teplotě nepřekračující 25°C od teploty rosného bodu vody nebo kyseliny;

  i. doporučený počet vypnutí instalací ne více než čtyřikrát ročně;

  j. škody vznikající z příčin, na něž dodavatel nemá vliv, jako např. nevhodné použití filtrační instalace, chemické, hydrolytické nebo mechanické poškození filtračních hadic;

  k. míchání hadic dodavatele s hadicemi jiného výrobce a/nebo s jinými parametry

 3. Výměna nebo oprava části hadic v záruční době nemá vliv na záruční dobu jiných nevyměněných nebo opravených hadic. Záruční doba vzhledem k vyměněným nebo opraveným hadicím se končí spolu se spojeným dříve odsouhlaseným záručním obdobím.
 4. Výměna nebo oprava poškozených hadic je bezplatná.
 5. V případě ohlášení poruch provozu hadic vyplývajících z uplatnění nabízeného filtračního materiálu, si dodavatel vyhrazuje právo ověření příčin vzniku poruch. V případě vzniku takovýchto škod, zástupci dodavatele mají právo provést inspekci instalace. Musí být zajištěno dostatečné množství testovacích materiálů pro laboratorní testy. Objednatel dodá rovněž písemné materiály, které mohou pomoci zjistit a objasnit příčinu škody.
 6. Po odsouhlasení, zajistí dodavatel s objednatelem formu odstranění poruch a dohodne finanční zodpovědnost za vzniklou škodu. Tyto opravy budou bezplatné za předpokladu, že obě strany dojdou k závěru, že za příčinu poruch zodpovídá výlučně dodavatel.
 7. Zodpovědnost dodavatele se týká výměny nebo opravy hadic a je omezena hodnotou dodávek a služeb dodavatele. Za následné náklady, jako např. demontáž a montáž pytlů, zužitkování spotřebovaných hadic, výrobní odstávka atd. dodavatel nezodpovídá.
 8. Objednatel je zavázán dodat dodavateli písemnou informaci týkající se zprovoznění filtru v průběhu 20 dnů od zprovoznění, v opačném případě záruka pozbývá platnost.