Pravidla ochrany osobních údajů

(dále jen „Pravidla“)

 I.         Předmět úpravy

 I.1       Tato Pravidla upravují práva a povinnosti při zpracování osobních údajů uživatelů webových stránek dostupných na doméně www.1filter.eu a provozovaných společností 1Filter s.r.o., sídlem Český Těšín, Nádražní 42/4, PSČ 737 01, identifikační číslo: 267 27 455, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27726, tel: +420 558711461, e-mail: kontakt@1filter.eu.

 II.        Vymezení pojmů
 II.1      Pro účely těchto Pravidel se rozumí:
a)      webovými stránkami - stránky dostupné na doméně www.1filter.eu a provozované společností 1Filter s.r.o., sídlem Český Těšín, Nádražní 42/4, PSČ 737 01, identifikační číslo: 267 27 455;
b)      osobním údajem - jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného uživatele; uživatel se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze uživatele přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu;
c)      uživatelem - fyzická osoba, jež využívá webových stránek a k níž se osobní údaje vztahují;
d)     správcem - provozovatel webových stránek, a sice společnost 1Filter s.r.o., sídlem Český Těšín, Nádražní 42/4, PSČ 737 01, identifikační číslo: 267 27 455;
e)      zpracováním osobních údajů - jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce systematicky provádí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, vyhledávání, používání, uchovávání, třídění, likvidace, atp.;
f)       shromažďováním osobních údajů - systematický postup nebo soubor postupů, jehož cílem je získání osobních údajů za účelem jejich dalšího uložení na nosič informací pro jejich okamžité nebo pozdější zpracování;
g)      službou - služba dostupná v rámci webových stránek, včetně využívání internetového účtu zpřístupněného jejich prostřednictvím uživatelům;

h)      zpracovatelem - každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje dle těchto Pravidel.

 III.      Účel a způsob zpracování osobních údajů
 III.1    Správce bude osobní údaje zpracovávat pro potřeby poskytování nabízených služeb uživatelům, pro jednodušší a správné zobrazování webových stránek, a dále zejména za účelem marketingu těchto služeb, popřípadě pro jiné zákonem přípustné účely související s jeho podnikáním. Osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu jména a příjmení, data narození, adresy, telefonního čísla, e-mailu, čísla bankovního účtu, popřípadě jiných osobních údajů nutných pro využívání určité služby uživatelem, tj. technických identifikátorů umožňujících jednoznačnou identifikaci uživatele, a to včetně IP adresy.
 III.2    Při prohlížení obsahu webových stránek je poskytnutí osobních údajů ze strany uživatele vždy dobrovolné. Poskytnutí ze strany uživatele jeho osobních údajů může být požadováno v případě využívání služeb. Neposkytnutí osobních údajů může způsobit neumožnění nebo omezení přístupu k nabízeným službám. Poskytnutí uživatelových osobních údajů může být požadováno také v jiných opodstatněných případech (např. u zasílání správci dotazů), avšak o tomto požadavku bude uživatel pokaždé předem informován.
 III.3    Pro případ, že uživatel bude využívat služeb prostřednictvím mobilních zařízení, vyhrazuje si správce právo na získávání identifikačních údajů onoho mobilního zařízení, poskytovatele připojení k internetu a odběratele připojení k síti internet. Takto získané údaje budou správcem zpracovávány anonymně a pouze pro statistické účely nebo pro zajištění uživateli možnosti správného používání webových stránek.
 III.4    Uživatelé mohou být požádáni o vyplnění dotazníků, které zadává správce. Účelem dotazníků je získání statistických údajů, jejichž poskytnutí je vždy dobrovolné. Takto získané údaje budou zpracovávány anonymně a budou využívány pouze pro zpracování statistických analýz.
 III.5    Správce je oprávněn pověřit třetí osobu (zpracovatele) zpracováním osobních údajů uživatele, a to pouze na základě písemné smlouvy o zpracování osobních údajů. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám (jiným příjemcům) bez předchozího písemného souhlasu uživatele vyjma případu uvedeného ve větě první tohoto článku Pravidel a případů, kdy budou osobní údaje zpřístupněny z důvodu plnění závazků správce vůči uživateli (např. kdy budou údaje poskytnuty dopravci zboží objednaného uživatelem). I v takovém případě budou předány jen nezbytné osobní údaje, přičemž uživatel s předáním (zpřístupněním) těchto svých osobních údajů ve výše uvedených případech souhlasí.
 III.6    Osobní údaje uživatelů jsou zpracovávány manuálně v písemné formě a/nebo automatizovaně v elektronické formě.

 IV.      Souhlas se zpracováním osobních údajů
 IV.1    Správce zpracovává osobní údaje pouze se souhlasem uživatelů v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobníc údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 IV.2    Souhlasem uživatele se zpracováním osobních údajů se rozumí svobodný a vědomý projev vůle uživatele, jehož obsahem je svolení uživatele se zpracováním osobních údajů. Uživatel vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů zejména prostřednictvím označení (zaškrtnutí) příslušného políčka v registračním formuláři zpřístupněném na webových stránkách, popřípadě využitím jiného postupu umožňujícího přístup ke službám. Souhlas je udělován na období 5 let ode dne jeho vyjádření. Uživatel je oprávněn vzít svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, a sice prostřednictvím písemného sdělení zaslaného správci na kontaktní e-mail kontakt@1filter.eu. Souhlas uživatele se zpracováním osobních údajů je správcem uchováván po celou dobu zpracování.

 IV.3    Uživatel je při udělování souhlasu se zpracováním svých osobních údajů vždy informován o tom, pro jaký účel zpracování a k jakým osobním údajům je souhlas dáván, komu a na jaké období, jakož i o dalších právech stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobníc údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 V.        Obchodní sdělení
 V.1      Správce je oprávněn využít podrobnosti elektronického kontaktu poskytnuté uživatelem za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky pouze ve vztahu k těm uživatelům, kteří k tomu dali předchozí souhlas. Pokud správce získá od uživatele podrobnosti jeho elektronického kontaktu pro elektronickou poštu v souvislosti s prodejem výrobku nebo poskytnutím služby, může využít tyto podrobnosti elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních obdobných výrobků nebo služeb pouze za předpokladu, že uživatel má jasnou a zřetelnou možnost jednoduchým způsobem, zdarma nebo na účet správce odvolat souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy s obchodním sdělením, pokud již původně toto využití neodmítl.
 V.2      Zasílání elektronické pošty za účelem šíření obchodního sdělení není přípustné, pokud tato není zřetelně a jasně označena jako obchodní sdělení; skrývá nebo utajuje totožnost odesílatele, jehož jménem se komunikace uskutečňuje; nebo je zaslána bez platné adresy, na kterou by mohl adresát přímo a účinně zaslat informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace odesílatelem zasílány.

 V.3      Správce je oprávněn využít podrobnosti elektronického kontaktu poskytnuté uživatelem za účelem zasílání dotazníků za stejných podmínek, jako jsou uvedeny v článku V.1 a V.2 těchto Pravidel.

 VI.      Údaje shromažďované v souvislosti s prohlížením webových stránek
 VI.1    Správce shromažďuje údaje související s prohlížením obsahu webových stránek ze strany uživatelů; do těchto údajů je nutno zařadit zejména dobu prohlížení webových stránek, zdroj a počet návštěv, počet a druh otevíraných podstránek, prohlížený obsah, použité odkazy. Takto získané údaje nejsou přiřazovány k ostatním osobním údajům uživatele (viz článek III.1 těchto Pravidel) ani využívány k identifikaci uživatele, pokud to není nezbytné pro správné poskytování služeb.
 VI.2    Správce využívá údaje uvedené v článku VI.1 těchto Pravidel výhradně pro účely průzkumu trhu a internetového pohybu na spravovaných webových stránkách, pro statistické účely, vyhodnocení zájmu o obsah webových stránek a zlepšení kvality nabízených služeb, popřípadě pro úpravu obsahu webových stránek.  

 VI.3    Správce využívá soubory cookies, popřípadě soubory obdobného typu. Tyto soubory umožňují především přizpůsobit webové stránky preferencím a zálibám uživatelů. Většina internetových prohlížečů umožňuje odstranit soubory cookies z počítače, je vybavena blokováním zasílaných cookies a umožňuje nastavení varování před ukládáním těchto souborů do počítače. Více informací lze získat z návodu k obsluze nebo použitím nápovědy internetového prohlížeče.

 VII.     Ochrana práv uživatelů
 VII.1   Každý uživatel, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může
a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
 VII.2   Je-li žádost uživatele podle článku VII.1 těchto Pravidel shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.
 VII.3   Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů uživateli jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštních právních předpisů, zejména pak podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 VII.4   Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u správce nebo u zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně.
 VII.5   Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat každý subjekt, kterému byly nebo jsou osobní údaje zpřístupněny, o žádosti uživatele podle článku VII.1 těchto Pravidel a o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování subjektu, kterému byly nebo jsou osobní údaje zpřístupněny, nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.
 VII.6   Uživatel má právo kdykoliv odstranit, popřípadě požadovat odstranění, svých osobních údajů z databáze správce, a to zejména prostřednictvím výslovné žádosti adresované správci.

 VII.7   V případě, že Uživatel poruší „Pravidla používání webových stránek“, pravidla využívání kterékoliv služby nebo platné právní předpisy, je správce oprávněn odmítnout odstranění osobních údajů po dobu nezbytnou pro objasnění okolností daného případu a zjištění případné odpovědnosti uživatele.

 VIII.   Přístup subjektu údajů k informacím
 VIII.1 Uživatelé mají právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů. Za předpokladu, že uživatel disponuje svým vlastním profilem na webových stránkách, může aktualizovat své osobní údaje prostřednictvím tohoto profilu.
 VIII.2 Požádá-li uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsahem takovéto informace je vždy sdělení o:
a) účelu zpracování osobních údajů,
b) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
c) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů uživatelů,
d) subjektu, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny, popřípadě kategoriích takovýchto subjektů.

 VIII.3 Správce má právo za poskytnutí informace dle článku VIII.2 těchto Pravidel požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 IX.      Oznamovací povinnost

 IX.1    Jelikož správce zpracovává osobní údaje dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, oznámil tuto skutečnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to písemnou formou před zahájením zpracovávání osobních údajů.