Pravidla užívání webových stránek

 (dále jen „Pravidla“)

I.         Předmět úpravy

 I.1       Tato pravidla upravují práva a povinnosti při provozování a užívání webových stránek dostupných na doméně www.1filter.eu a spravovaných společností 1Filter s.r.o., sídlem Český Těšín, Nádražní 42/4, PSČ 737 01, identifikační číslo: 267 27 455, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27726, tel: +420 558711461, e-mail: kontakt@1filter.eu.

 II.        Vymezení pojmů
 II.1      Pro účely těchto Pravidel se rozumí:
a)      webovými stránkami - stránky dostupné na doméně www.1filter.eu a provozované společností 1Filter s.r.o., sídlem Český Těšín, Nádražní 42/4, PSČ 737 01, identifikační číslo: 267 27 455, popřípadě stránky dostupné na jiných doménách provozovaných společností 1Filter s.r.o., které odkazují na tato Pravidla;
b)      uživatelem - každá osoba, jež navštěvuje (popřípadě využívá) webové stránky;
c)      správcem - provozovatel webových stránek, a sice společnost 1Filter s.r.o., sídlem Český Těšín, Nádražní 42/4, PSČ 737 01, identifikační číslo: 267 27 455, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27726;
d)     službou - bezplatná nebo zpoplatněná služba dostupná v rámci webových stránek, která je uživateli elektronicky poskytována správcem v souladu s těmito Pravidly, a to včetně využívání uživatelského účtu;
e)      uživatelským účtem - soubor funkcí a služeb přístupných uživateli po zaregistrování a přihlášení na webových stránkách, jakož i soubor údajů uživatele, včetně údajů týkajících se nastavení a provozu webových stránek; pravidla používání uživatelského účtu jsou vymezena v samostatném řádu;
f)       údaji - text, design webových stránek, technické náčrty, grafika, veškerá vyobrazení na webových stránkách, jakož i výběr a způsob uspořádání souborů obsažených na webových stránkách, schémata, materiály, informace, algoritmy, označení, programy, skladby, názvy, odkazy, aplikace, loga, obchodní značky, vzory, užitné vzory, kódy, komentáře, symboly, zápisy, zvuky umístěné na webových stránkách a podobně;
g)      Pravidly ochrany osobních údajů - pravidla upravující práva a povinnosti při zpracování osobních údajů uživatelů webových stránek dostupných na doméně www.1filter.eu a provozovaných společností 1Filter s.r.o.; Pravidla ochrany osobních údajů jsou nedílnou součástí těchto Pravidel a jsou zpřístupněny na webových stránkách www.1filter.eu;  

h)      řádem / řády - pravidla, jimiž se řídí využívání konkrétních dílčích služeb poskytovaných prostřednictvím webových stránek.

 III.      Úvodní ustanovení
 III.1    Pro používání webových stránek a služeb, které jsou jejich prostřednictvím poskytovány, platí vedle těchto Pravidel i Pravidla ochrany osobních údajů, popřípadě řád upravující zvláštní podmínky pro příslušnou službu, pokud existuje. Odkaz na řád upravující zvláštní podmínky pro příslušnou službu, pokud pro danou službu existuje, je vždy umístěn u ustanovení o konkrétní službě. V případě rozporu mezi řádem a těmito Pravidly, mají přednost jednotlivá ustanovení řádu.
 III.2    Správci náleží veškerá autorská práva k vlastnímu obsahu, který správce umísťuje na webových stránkách, včetně všech údajů (článek II. odst. II.1 písm. f těchto Pravidel), jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na webových stránkách.

 III.3    Tato Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví webové stránky. Používání webových stránek a služeb, které jsou jejich prostřednictvím poskytovány, je podmíněno vyjádřením souhlasu s těmito Pravidly, jakož i Pravidly ochrany osobních údajů. Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly mimo jiné tím, že vstoupí na webové stránky a jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v jejich rámci, popřípadě zahájí využívání poskytovaných služeb.

 IV.      Přístup k webovým stránkám
 IV.1    Internetový prohlížeč využívaný pro přístup k webovým stránkám musí splňovat             následující parametry:
a)      kompatibilita s HTML 4.01 dle standardů W3C;
b)      zapnutá služba Javascript;
c)      zapnuté zpracovávání cookies;
d)     správně nainstalovaný plugin Adobe Flash Player, verze 11 nebo novější.
 IV.2    Na správné fungování webových stránek může mít vliv internetové připojení uživatele a vlastní nastavení hardwaru a softwaru.
 IV.3    Správce se zavazuje vyvinout maximální úsilí, aby zajistil provoz webových stránek nepřetržitě po všechny dny v roce. Během údržby, úprav či aktualizace webových stránek, popřípadě jiných obdobných činností, může však docházet k omezení jejich dostupnosti.
 IV.4    Správce se zavazuje informovat uživatele o plánovaných technických výlukách dostupnosti webových stránek, jakož i o jejich délce, a to vhodnými komunikačními prostředky, zejména pak prostřednictvím oznámení zveřejňovaných na webových stránkách.
 IV.5    Přístup k webovým stránkám a jejich užívání je bezplatné, správce si však vyhrazuje právo na zpoplatnění některých dílčích služeb, a to dle příslušných ustanovení řádu poskytování konkrétní služby.

 IV.6    Webové stránky mohou být využívány uživateli majícími uživatelský účet, jakož i uživateli, kteří tímto účtem nedisponují.

 V.        Obsah webových stránek
 V.1      Při používání webových stránek jsou zakázány veškeré aktivity zasahující do bezpečnosti webových stránek, ztěžující jejich provoz nebo přístup k nim, jakož i ohrožující zájmy správce nebo ostatních uživatelů.
 V.2      Správce je odpovědný za vlastní obsah, který umísťuje na webových stránkách, a vyvíjí maximální snahu, aby zveřejňované informace byly správné a aktuální. Správce není v žádném případě odpovědný za obsah internetových stránek patřících třetím subjektům, k nimž zprostředkovává přístup prostřednictvím odkazů. Správce není také odpovědný za cizí obsah umístěný na jeho webových stránkách, pokud pro něj nebylo možné umístění cizího obsahu zabránit.
 V.3      Bez souhlasu správce není dovoleno užívat webové stránky jinak než pro vlastní potřebu uživatele a v souladu s Pravidly. Jiná využití webových stránek, zejména pak zpřístupňování, publikování, jakož i veškeré ostatní formy šíření jejich obsahu, vyžadují předchozí výslovný souhlas správce.

 

 VI.      Reklamace
 VI.1    Reklamace týkající se provozování webových stránek nebo poskytovaných služeb je možné zasílat správci písemně na emailovou adresu webmaster@1filter.eu. Z reklamace musí být patrno, kdo jí činí, jaké věci se týká a co sleduje.

 VI.2    Správce vyřídí reklamaci zpravidla ve lhůtě 14 dnů od dne jejího doručení. Pro účely vyřízení reklamace je správce oprávněn požadovat po uživateli dodatečné údaje či informace. O způsobu vyřízení reklamace bude správce uživatele informovat písemně prostřednictvím zprávy zaslané na jím uvedenou emailovou adresu.           

 VII.     Ochrana osobních údajů
 VII.1   Pro přístup na webové stránky nebo pro využívání zvolených služeb může být ze strany správce požadováno, aby uživatel poskytl některé své osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že uživatel odmítne tyto údaje poskytnout, uvede údaje nepravdivé nebo neudělí souhlas s jejich zpracováním, může být užívání webových stránek nebo některých služeb takovému uživateli omezeno.

 VII.2   Správce se zavazuje s osobními údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a Pravidly ochrany osobních údajů.

 VIII.   Ukončení užívání webových stránek, blokování přístupu k webovým stránkám
 VIII.1 Uživatel může kdykoliv užívání webových stránek zanechat. Pravidla pro ukončení využívání konkrétních dílčích služeb stanoví příslušný řád, pokud existuje.
 VIII.2 Správce je oprávněn blokovat přístup k webovým stránkám, popřípadě k vybraným službám či funkcím, a to zejména v následujících případech:
a)      porušuje-li uživatel při užívání webových stránek platné právní předpisy nebo tato Pravidla;
b)      poškozuje-li uživatel webové stránky nebo zasahuje-li do práv a oprávněných zájmů správce, ostatních uživatelů, popřípadě třetích osob;
c)      zasahuje-li uživatel jakýmkoliv způsobem bez souhlasu správce do obsahu či technické podstaty webových stránek.

 VIII.3 Správce si vyhrazuje právo kdykoliv měnit a upravovat poskytované informace, popřípadě ukončit provoz webových stránek, bez jakéhokoliv předchozího upozornění.

 IX.      Závěrečná ustanovení
 IX.1    V případě, že některé ustanovení těchto Pravidel je nebo se vzhledem ke změně právních předpisů stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení těchto Pravidel v platnosti.
 IX.2    Správce je oprávněn tato Pravidla kdykoliv měnit či doplňovat. Změnu Pravidel správce uživateli oznámí upozorněním na webových stránkách, popřípadě jiným vhodným způsobem stanoveným příslušným řádem užívání konkrétní služby.

 IX.3    Tato Pravidla jsou platná a účinná ode dne jejich zveřejnění, tj. ode dne jejich umístění na webových stránkách. Veškeré změny těchto Pravidel taktéž nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění výše uvedeným způsobem.