Soubory ke stažení

Relativní vlhkost

Vlhkost vzduchu a její hodnota má velký vliv na prvky filtračního systému. Tento dokumet nás seznamuje s problematikou vlhkosti vzduchu, její definicí, vzorci a typickými závislostmi souvisejícími s touto vlhkosti v systému HVAC.

Relativní vlhkost je poměr okamžitého obsahu vodní páry ve vzduchu k maximálnímu obsahu páry, kterou může vzduch obsahovat v určité teplotě, aniž by se tato pára zkapalňovala (stav nasycení). Relativní vlhkost ukazuje množství vodní páry obsažené ve vzduchu v závislosti na podmínkách, které panují v místnosti, mj. teplotě a tlaku. Vlhkost vzduchu je určována v procentech. Relativní vlhkost je stálou hodnotou pouze za určitých parametrů. Například stejný obsah vodní páry ve vzduchu v teplotě -10 stupňů způsobí, že relativní vlhkost může činit 90%, zatímco v teplotě +20 stupňů se bude rovnat 10%. Čím chladněji je tedy v místnosti, tím je relativní vlhkost větší a tím snadněji se vodní pára zkapalňuje v nejchladnějších místech. Míra vlhkosti vzduchu, tedy relativní vlhkost (nejčastěji označována jako f), je nejčastěji defnována jako:

f = (e/E) * 100 [%],

a informuje o tom, v jakém procentu ve srovnání s maximálně možným nasycením v dané teplotě (tedy teplotě, v které bylo provedeno měření) je vzduch nasycen vodní parou. Všimněme si, že v různých teplotách bude stejná hodnota relativní vlhkosti (např. 50%) znamenat zcela rozdílná množství vodní páry, která se nachází ve vzduchu. Maximálnímu množství vodní páry, kterou dokáže obsahovat vzduch v dané teplotě, se říká maximální tlak páry nebo tlak nasycené páry, někdy tlak nasycení a označuje se obvykle symbolem E. Tlak vodní páry, která se v daném okamžiku vyskytuje ve vzduchu, je nazýván okamžitým tlakem a označován zpravidla symbolem e.

DEFINICE

Relativní vlhkost - poměr parciálního tlaku vodní páry obsaženého ve vzduchu k tlaku nasycení, určujícímu maximální parciální tlak vodní páry v dané teplotě.

Relativní vlhkost - poměr aktuálního obsahu vodní páry ve vzduchu k obsahu této páry, kterou by měl vzduch ve stejné teplotě ve stavu nasycení; obvykle je vyjadřována v procentech.

Absolutní vlhkost – hmotnost vodní páry vyjádřená v gramech, obsažená v 1 mvzduchu.

Měrná vlhkost - hmotnost vodní páry vyjádřená v gramech, obsažená v 1 kg vzduchu (vzduchu váženého společně s vodní parou).

Relativní vlhkost - poměr skutečného obsahu vodní páry nacházející se ve vzduchu k maximálnímu objemu, který může vzduch v dané teplotě obsahovat, aniž by pára kondenzovala (stav nasycení).

Relativní vlhkost je nepojmenovaná a nachází se v rozmezí od 0 do 1, často je vyjadřována v procentech (100%=1). Relativní vlhkost rovna 0 znamená suchý vzduch, zatímco relativní vlhkost 1 znamená vzduch zcela nasycený vodní parou. Při relativní vlhkosti rovné 1 způsobuje ochlazení vzduchu kondenzaci vodní páry.

Přečtěte si více