Soubory ke stažení

Základní pojmy a definice z oblasti filtrace vzduchu

Základní pojmy a vysvětlení definicí týkajících se filtrace vzduchu. Naleznete zde pojmy jako charakteristika filtru, ukazatele filtrace, účinnost filtrace, vzorec na výpočet této účinnosti, koncový a počáteční odpor vzduchu atd.

CHARAKTERISTIKA FILTRU (FILTRAČNÍ)

Soubor údajů o vlastnostech filtrace a prostupu filtru. Ukazatele filtrace - parametry popisující a hodnotící filtraci vzduchu:

 • účinnost filtrace (nebo činitel prostupu):
  • celková nebo
  • částečná (frakční)
 • ztráta tlaku při prostupu vzduchu filtrem (odpor prostupu)
 • prachový objem filtru
 • Účinnost filtrace - schopnost filtračního zařízení nebo filtračního materiálu zadržovat prach, vypočtena jako poměr množství (hmoty, počtu částic) prachu zadrženého filtrem k množství prachu na vstupu do filtru

S1 - koncentrace prachu na vstupu do filtru (mg/m3) nebo (počet částic/m3)

S2 - koncentrace prachu na výstupu z filtru (mg/m3) nebo (počet částic/m3)

 • Celková účinnost
 1. účinnost zadržení celkové hmoty prachu bez zohlednění rozdělení na frakce (-) nebo (%)
 1. průměrná účinnost pro celý povrch filtru v daných provozních podmínkách (-) nebo (%)
 • Částečná účinnost (frakční) - účinnost určovaná pro stanovený průměr (nebo rozmezí průměru) částic, dle způsobu označení rozlišujeme číselnou nebo váhovou (-) nebo (%)
 • Činitel prostupu (penetrace, průniku) - poměr množství prachu na výstupu z filtru k množství prachu na vstupu do filtru (-) nebo (%)
 • Prachový objem filtru - hmotnost prachu zadrženého filtrem na jednotku povrchu filtrace, při které nastal mezní stav filtru (g/m2)
 • Ztráta tlaku při průtoku vzduchu filtrem (odpor průtoku vzduchu, pokles tlaku vzduchu) - rozdíl statického tlaku před a za filtrem (Pa)
 • Počáteční odpor průtoku - pokles statického tlaku vzduchu na nezaprášeném filtru při nominální koncentraci průtoku vzduchu (Pa)
 • Koncový odpor průtoku (horní mezní hodnota) – hodnota stanovena výrobcem, po jejím dosažení by měl být filtrační materiál vyměněn (Pa)
 • Koncový stav filtru - stav, ve kterém odpor filtru dosáhl horní mezní hodnotu nebo ve kterém účinnost filtrace klesla pod hodnotu považovanou dle metodiky měření za nejméně přípustnou
 • Nominální intenzita průtoku vzduchu - intenzita průtoku vzduchu filtrem stanovena výrobcem odpovídající provozním podmínkám, pro které byl filtr navržen, při hustotě vzduchu 1,20 kg/m3, vyjádřená v (m3/s)
 • Čelní povrch filtru - povrch příčného průřezu filtru včetně rámu (m2)
 • Aktivní povrch filtru - povrch příčného průřezu filtru, kterým prochází vzduch (m2)
 • Efektivní povrch filtračního materiálu - část povrchu filtru, kterým prochází vzduch (bez lepených povrchů, prutů apod.) (m2)
 • Vstupní rychlost - objemový proud vzduchu (m3/s) dělený čelním povrchem filtru (m/s)
 • Průtoková rychlost - objemový proud vzduchu (m3/s) dělený aktivním povrchem filtru (m/s)
 • Filtrační rychlost - objemový proud vzduchu (m3/s) dělený efektivním povrchem filtračního materiálu (m/s)
 • Klasifikace vzduchových filtrů - zařazení vzduchových filtrů do příslušných skupin a tříd na základě hodnoty parametrů filtrace (účinnosti nebo prostupu) určovaných pomocí speciálních zkušeních procedur popsaných v normách
Přečtěte si více