Soubory ke stažení

Znečištění okolního ovzduší

Znečištění vnějšího ovzduší je podstatným faktorem ovlivňujícím kvalitu vnitřního vzduchu. Níže jsou uvedeny základní informace týkající se znečištění vnějšího ovzduší, jeho druhy, původ a množství.

KLASIFIKACE ZNEČIŠTĚNÍ OKOLNÍHO OVZDUŠÍ

Problémy vyplývající ze znečištění atmosférického vzduchu jsou podrobně popsány v mnoha publikacích. Tvoří klíčovou část všech úvah spojených s ochranou životního prostředí. Znečištění atmosféry má vliv nejen na atmosféru, ale přímo na všechny prvky ekosystému: lidi, zvířata, rostliny, vodu, půdu i krajinu. Znečištění vnějšího ovzduší je rovněž podstatným faktorem ovlivňujícím kvalitu vnitřního vzduchu. Uplatnění přiměřeného počtu správně volených filtrů vzduchu dovoluje zadržet většinu nečistot. Základem pro výběr filtrů vzduchu musí být znalost druhů znečištění vnějšího prostředí klimatizované budovy, jejich výše a jiných fyzikálně-chemických vlastností včetně požadavků týkajících se čistoty vnitřního ovzduší závislé na určení objektu. Níže jsou uvedeny základní informace týkající se znečištění vnějšího ovzduší, jejich původ a výše. Znečištění vnějšího ovzduší můžeme rozdělit do dvou skupin:

 • znečištění přírodního původů
 • antropogenní znečištění (vzniklé v důsledku lidské činnosti)

PŘÍRODNÍ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ:

 • výbuchy sopek
 • pouštní prach
 • požáry lesů a stepí
 • odpařování vody z moří a oceánů
 • eroze půdy a skalních masivů
 • fyzikálně-chemické proměny (částice vzniklé z rozkladu organických látek, např. hnilobné procesy)

UMĚLÉ (ANTROPOGENNÍ) ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ:

 • průmyslové závody (kondenzační elektrárny, teplárny, kotelny, hutě, průmyslové závody atd.)
 • motorizovaná doprava
 • jiné zdroje jako výsledek lidské činnosti

ANTROPOGENNÍ ZNEČIŠTĚNÍ SE DĚLÍ NA:

 • stálá znečištění, např:
 • popel, saze
 • minerální, kovový a organický prach vznikající otěrem (např. asfaltových povrchů cest)
 • chemické prostředky pro ochranu rostlin a umělá hnojiva
 • rez a kysličníky kovů
 • radioaktivní a výrobní prach (např. z cementárny)
 • tekuté znečištění, např:
 • tekuté prostředky ochrany rostlin, jež se do vzduchu dostanou během postřiku
 • drobné částečky vody v podobě mlhy, jež mohou být toxické vzhledem k tomu, že se ve vodě rozpouští mnoho plynů a rovněž tuhých látek
 • znečištění plynem, např.:
 • prchavé látky vznikajících během spalování

HLAVNÍ ZNEČIŠTĚNÍ VZDUCHU PŮSOBÍCÍ NEGATIVNĚ NA LIDSKÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

 • oxid uhelnatý
 • oxid uhličitý
 • oxid siřičitý
 • oxid dusíku
 • čpavek
 • organické sloučeniny (uhlovodíky)
 • sloučenina ethylenu a olova
 • těžké kovy,
 • azbest,
 • freony
 • mikroorganizmy
 • radioaktivní izotopy
 • prach

Tabulka 1. Množství základních přírodních a antropogenních znečištění

Druh znečištění

Počet znečištění emitovaných ze zdrojů

přírodních

umělých

t/rok

t/rok

Oxid uhličitý

7·1010

1,5·1010

Oxid uhelnatý

--

2·108

Oxid siřičity

1,42·108

1,03·108

Sloučeniny dusíku

1,4·109

6,5·107

Prach

(0,77÷1,2)·109

(0,1÷0,2)·109

Přečtěte si více