Jak vybírat filtry

Jak vybírat filtry

Jak vybrat dodavatele

V současné době má údržba budov daleko techničtější charakter než kdykoli předtím a vyžaduje poctivé a kompetentní partnery. Úkolem firmy 1Filter je poskytovat komplexní služby v oblasti filtrace vzduchu a zároveň nabídnout našim zákazníkům přidanou hodnotu. Naše firma navrhuje, vyrábí, testuje a dodává vzduchové filtry koncovým zákazníkům a servisním firmám. Jako profesionální obchodní partner jsme schopni zaručit včasnost velkých dodávek.

V další části textu uvádíme seznam věcí, které byste měli zvážit při výběru filtrů a dodavatelů filtrů. Volba správného filtru je nejdůležitějším ekonomickým faktorem pro udržení kvality větracího systému, proto je dobré samotnému výběru věnovat dostatečné množství času.

Analýza potřeb v oblasti filtrace

Abyste dosáhli nejlepších možných výsledků v oblasti filtrace, investujte čas do výběru toho správného filtru s pomocí odborníka. Najděte odpovědi alespoň na následující důležité otázky:

 • Jaká místa / prostory obsluhuje systém filtrace vzduchu?
 • Jaká je požadovaná třída filtrace objektu?
 • Jaké druhy nečistot se vyskytují ve filtrovaném vzduchu?
 • Jaké jsou technické požadavky na ventilační zařízení a také na typ a velikost filtrů?

Když žádáte o obchodní nabídku

Ujistěte se, že spolupracujete s důvěryhodným partnerem, který se vyzná v oboru. Od dodavatele filtrů byste měli kromě jiného vyžadovat:

 • certifikáty třetích stran (např. Eurovent, VTT, Fiatec)
 • certifikát jakosti ISO 9001
 • certifikát ISO 14001
 • zkušenosti s prováděním profesionální inspekce u zákazníka
 • široká nabídka produktů i vysokých parametrů
 • schopnost nabídnout výpočet nákladů po dobu životnosti (LCC – Life Cycle Cost)

Testy a standardy filtrů HVAC

Norma EN 779: 2012

Norma EN 779 stanoví zkušební metody a klasifikace filtrů pro hrubý prach (G1-G4), středně hrubý prach (M5, M6) a jemný prach (F7-F9). Norma EN 779 stanoví tři různé typy zkoušek podle toho, jaká třída filtrů je hodnocena.

Filtr pro hrubý prach

(G1-G4) je testován gravimetrickou metodou (schopnost zadržovat prach). Filtry jsou klasifikovány podle průměrné odlučivosti zkušebního prachu ASHRAE až do chvíle dosažení konečného tlaku 250 Pa.

Filtr pro středně hrubý prach

(M5-M6) je testován z hlediska schopnosti zachytit částice DEHS (zkušebního aerosolu). Frakční účinnost filtrace se měří u částic o velikosti 0,2 μm – 3 μm. Účinnost filtrace se měří u čistého filtru a po několika fázích znečištění prachem ASHRAE až do chvíle dosažení konečného tlaku 450 Pa. Klasifikovány jsou filtry pouze v závislosti na jejich průměrné účinnosti u částic 0,4 μm.

Filtry pro jemný prach

(F7-F9) se testují stejně jako filtry pro středně hrubý prach, avšak filtrační médium je navíc elektrostaticky vybito isopropanolem, aby bylo možné určit počáteční účinnost.

EN 779: 2012 protokol o zkouškách

obsahuje výsledky zkoušek nového filtru, křivky znázorňující pokles tlaku, střední stupeň odlučivosti syntetického prachu (Am), střední stupeň účinnosti u částic 0,4 μm (Em) při zahlcení zkušebním prachem, minimální účinnost vzorku materiálu filtru (ME) před elektrostatickým vybitím a po něm.

Skupina Třída Koncový odpor Pa Střední stupeň odlučivosti (Am)
syntetického prachu [%]
Střední stupeň účinnosti (Em) částic 0.4 μm [%] Minimální účinnost (ME)
u částic 0.4 μm [%]
Hrubý prach G1 250 50 ≤ Am < 65 - -
G2 250 65 ≤ Am < 80 - -
G3 250 80 ≤ Am < 90 - -
G4 250 90 ≤ Am - -
Středně hrubý prach M5 450 - 40 ≤ Em < 60 -
M6 450 - 60 ≤ Em < 80 -
Jemný prach F7 450 - 80 ≤ Em < 90 35
F8 450 - 90 ≤ Em < 95 55
F9 450 - 95 ≤ Em 70

EN 1886 Průnik vzduchu v jednotce HVAC

Spoj kryt filtru / montážní rám se vzduchovým filtrem musí být maximálně těsný, aby nedošlo k únikům vzduchu mimo filtr. Hodnota úniku v jednotce HVAC je vyjádřena jako procento celkové hodnoty průniku vzduchu a podmínky měření jsou stanoveny dle normy EN 1886.

Třída filtrace dle EN 779: 2012 Zkušební tlak [Pa] Nejvyšší povolená hodnota průniku [%]
M5 400 6
M6 400 4
F7 400 2
F8 400 1
F9 400 0,5

EUROVENT Klasifikace energetické účinnosti

Vzduchové filtry, které představují 25% celkové spotřeby energie systémů HVAC hrají kritickou roli při snižování nákladů na provoz systému. Energeticky účinné vzduchové filtry jsou zajímavé také pro investory, kteří chtějí dosáhnout vytyčených cílů v oblasti energetické úspory budov a pro iniciativy nZEB (net Zero Energy Building). Eurovent vytvořil novou metodologii klasifikace filtrů podle jejich roční spotřeby energie, kterou nazval „Klasifikace energetické účinnosti vzduchových filtrů pro celkovou ventilaci“. Tato klasifikace podporuje zákazníky při výběru energeticky nejúčinnějších filtrů pro požadavky jejich systémů.

EN 13779 Klasifikace vzduchu v místnostech a požadavky na ochranu zdraví

Evropská norma EN 13779 vznikla, aby chránila zdraví lidí pobývajících v nebytových budovách, kteří jsou ohroženi znečištěným vzduchem. EN 13779 stanoví kvalitu vzduchu v místnostech (IDA) v obývané zóně pomocí 4 kategorií.

 • Z hygienických důvodů by měl být přiváděný vzduch filtrován ve dvou stupních

1. stupeň – minimálně třída F5, ale doporučuje se F7
2. stupeň – minimálně třída F7, ale doporučuje se F9
Pokud se používá pouze jeden stupeň filtrace, doporučuje se minimálně třída F7.

 • Pro účely oběhu vzduchu se doporučuje minimálně třída filtrace M5.
 • Pro ochranu zařízení instalace je nutno použít filtry třídy M5.
 • V městském prostředí se všeobecně doporučují plynové filtry – s filtry třídy F8 nebo F9.
 • Výměny filtrů by se měly provádět nejen na základě ekonomických optimalizací. Je nutno vzít v potaz také následující podmínky – při splnění jedné z nich je nutno vyměnit vzduchový filtr.
  • Maximální doba provozu filtru 1. stupně je 1 rok
  • Maximální doba provozu filtru 2. stupně jsou 2 roky
  • Maximální doba provozu oběhového filtru jsou 2 roky
  • Dosažení povoleného poklesu tlaku filtru
 • Z hygienických důvodů musí být filtry vyměněny po hlavní sezoně pylu rostlin a po topné sezoně.

Tabulka: Použití vzduchových filtrů v souladu s doporučením Správné výrobní praxe dle normy EN 13779: 20071)

Kvalita venkovního vzduchu Kvalita vnitřního vzduchu
IDA1 (vysoká) IDA2 (střední) IDA3 (středně nízká) IDA4 (nízká)
ODA1
(čistý vzduch)
F9 F8 F7 M5
ODA2
(vzduch obsahující prach)
F7 + F9 M6+F8 M5 + F7 M5 +M6
ODA3
(velmi vysoká koncentrace prachu nebo plynů)
F7 + GF 2) + F9 F7 + GF 2) +F9 M5 + F7 M5 + M6

1) Definice tříd filtrace podle normy EN 779
2) GF – filtr plynné fáze (uhlíkový filtr) a/nebo chemický filtr

Standardy a klasifikace filtrace dle EN 1822. Filtry EPA , HEPA, ULPA

Norma EN 1822-1: 2009 EPA, HEPA i ULPA

Norma EN 1822-1: 2009 se používá u vysoce účinných vzduchových filtrů s velmi nízkou penetrací používaných v oblasti větrání a klimatizace vzduchu a vzduchu pro technologické procesy – např. v čistých místnostech ve farmaceutickém průmyslu. Norma určuje procedury stanovení účinnosti filtru na základě metody sčítání částic (které ve skutečnosti pokrývají větší část potřeb při různých využití). Při této metodě se používají kapalné (alternativně pevné) částice zkušebních aerosolů a samotná metoda umožňuje standardizovanou klasifikaci těchto filtrů z hlediska jejich místní a celkové účinnosti.

Skupina filtrů Třída filtru Celková hodnota Místní hodnota
Účinnost [%] Penetrace [%] Účinnost [%] Penetrace [%]
Skupina E EPA E 10 ≥ 85 ≤ 15 ...c ...c
E 11 ≥ 95 ≤ 5 ...c ...c
E 12 ≥ 99,5 ≤ 0,5 ...c ...c
Skupina H HEPA H 13 ≥ 99,95 ≤ 0,05 ≥ 99,75 ≤ 0,25
H 14 ≥ 99,995 ≤ 0,005 ≥ 99,975 ≤ 0,025
Skupina U ULPA U 15 ≥ 99,9995 ≤ 0,0005 ≥ 99,9975 ≤ 0,0025
U 16 ≥ 99,99995 ≤ 0,00005 ≥ 99,99975 ≤ 0,00025
U 17 ≥ 99,999995 ≤ 0,000005 ≥ 99,9999 ≤ 0,0001

EN 14644 – Použití filtrů v čistých prostorách (cleanroom)

Filtry EPA, HEPA a ULPA slouží k zajištění čistoty vzduchu v různých náročných prostředích. Např. v nemocnicích, výzkumných laboratořích, jaderné technologii, vojenské technologii, mikroelektronice, potravinářském průmyslu a kosmické technologii. Klasifikaci čistých prostorů a jiných kontrolovaných prostředí uvádí norma EN ISO 14644. Čistota prostorů se označuje číslem klasifikace ISO. Kromě klasifikace čistoty prostorů se tato norma týká také projektování čistých prostorů, výstavby, testování, obsluhy a monitorování.

Třída ISO Nejvyšší povolené množství částic uvedené velikosti nebo větších na m3 vzduchu v místnosti
0,1 μm 0,2 μm 0,3 μm 0,5 μm 1 μm 5 μm
Třída ISO 1 10 2        
Třída ISO 2 100 24 10 4    
Třída ISO 3 1 000 237 102 35 8  
Třída ISO 4 10 000 2 370 1 020 352 83  
Třída ISO 5 100 000 23 700 10 200 3 520 832 29
Třída ISO 6 1 000 000 237 000 102 000 35 200 8 320 293
Třída ISO 7       352 00 83 200 2 930
Třída ISO 8       3 520 000 832 000 29 300
Třída ISO 9       35 200 000 8 320 000 293 000

Velikost částic

Obrázek: Typické nečistoty, velikost částic

Typické znečištění vzduchu, velikost částic

Tabulka: Počáteční účinnost filtrace částic pro třídu filtrace dle EN 779: 2012

Velikost částic [μm] Účinnost filtrace [%]
G1 G2 G3 G4 M5 M6 F7 F8 F9
0.1 - - - - 0-10 5-15 25-35 35-45 45-60
0.3 - - - 0-5 5-15 10-25 45-60 65-75 75-85
0.5 - - 0-5 5-15 15-30 20-40 60-75 80-90 90-95
1.0 - 0-5 5-15 15-35 30-50 50-65 85-95 95-98 > 99
3.0 0-5 5-15 15-35 30-55 70-90 85-95 > 98 > 99 > 99
5.0 5-15 15-35 35-70 60-90 90-99 95-99 > 99 > 99 > 99
10.0 40-50 50-70 70-85 85-98 > 98 > 99 > 99 > 99 > 99

Komentáře