Všeobecné Obchodní Podmínky

 1. Definice některých pojmů
  „Podmínkami“ se rozumí tyto Všeobecné Obchodní Podmínky; „Dodavatelem“ se rozumí společnost 1Filter s.r.o., IČ: 26727455; „Odběratelem“ se rozumí podnikající fyzická nebo právnická osoba nakupující od Dodavatele zboží; „Nabídkou“ se rozumí nabídka Dodavatele na zboží poptávané Odběratelem; „Převzetím zboží“ se rozumí jeho dodání Odběrateli, které zpravidla bude potvrzeno podpisem oprávněného zástupce Odběratele na dodacím listu nebo jiném obdobném dokumentu; „Vyšší mocí“ se rozumí událost, kterou nemohli Dodavatel ani Odběratel svou vůlí ovlivnit, kterou nebylo možné předvídat a které nemohli ani při zachování maximální možné péče obvyklé v obchodních vztazích zabránit. „Důvěrnými informacemi” se rozumí veškeré skutečnosti, které tvoří obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jakož i veškeré ostatní informace, které jsou jako takové označeny anebo jsou takového charakteru, že jejich zveřejnění může přivodit kterékoli smluvní straně újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Smluvní strany se dohodly, že za Důvěrné informace budou považovat zejména všechny informace a údaje technické, technologické, ekonomické, finanční, obchodní, právní, organizační a tvůrčí povahy, objevy, metody, vzorce, systémy, principy, postupy řešení, styly, ideje a návrhy, seznatelné z nosičů, např. vzorků, výkresů, plánů, popisů, postupů, návodů, diagramů a veškerých dílčích podkladů, jakož i vyjádřené jakýmkoli jiným vnímatelným způsobem, bez ohledu na to, zda tvoří předmět obchodního tajemství poskytující smluvní strany, jakož i jakékoli jiné informace, údaje a dokumenty, které si smluvní strany vzájemně poskytnou v písemné, ústní, elektronické nebo jakékoli jiné podobě v souvislosti se vzájemnou spoluprací. Za Důvěrné informace jsou považovány také informace, které smluvní strany považují za důvěrné dle ustanovení § 10 těchto Podmínek.
 2. Obecná ustanovení
  1. Nestanoví-li smlouva uzavřená mezi Dodavatelem a Odběratelem jinak, mají před ustanoveními smlouvy přednost tyto Podmínky.
  2. Obchodní podmínky Odběratele jsou pro Dodavatele závazné, pouze pokud jsou shodné s těmito Podmínkami, jakož i uzavřenou smlouvou a pokud byl Dodavatel seznámen s jejich obsahem. V případě vzájemných rozporů nebo odlišnosti úpravy mají přednost a na smluvní vztah se použijí tyto Podmínky.
  3. Dodavatel se zavazuje dodat zboží v souladu s objednávkou Odběratele, bude-li tato odpovídat Nabídce Dodavatele a Odběratel se zavazuje odebrat dodané zboží a zaplatit Kupní cenu v termínu uvedeném na faktuře vystavené pro příslušnou objednávku, za podmínek v Podmínkách dále uvedených.
  4. Dodavatel písemně potvrdí Odběrateli akceptaci jeho objednávky (dále jen „Potvrzení objednávky“). Teprve Potvrzením objednávky je uzavřena kupní smlouva a Dodavateli vzniká povinnost dodat zboží. Dodavatel si však vyhrazuje právo dodat objednané zboží i bez Potvrzení objednávky; v takovém případě je smlouva uzavřena okamžikem dodání objednaného zboží.
  5. Veškerá komunikace bude prováděna nejčastěji písemně, a to prostřednictvím kurýra, faxu, elektronické pošty či doporučeného dopisu.
  6. Odběratel se zavazuje pravdivě vyplnit údaje v Registračním formuláři klienta, který tvoří přílohu č. 1 k těmto Podmínkám.
 3. Kupní cena
  Kupní cena je stanovena dle Nabídky Dodavatele. V ostatních případech je stanovena dle aktuálního ceníku Dodavatele. Kupní cena je uvedena bez zákonné DPH, která bude ke kupní ceně připočtena ve výši stanovené příslušným právním předpisem účinným v den vystavení faktury (dále jen „Kupní cena“).
 4. Zboží
  1. Nedohodnou-li se strany jinak, uplatní se následující tolerance pro odchylky od stanovených rozměrů, hmotností a úhlů zboží:
   1. Hmotnost (tolerance pro odchylku od stanovené hmotnosti je určena v procentech) – přípustná odchylka činí plus nebo mínus 1,5% čisté hmotnosti;
   2. Rozměry (tolerance pro odchylku od stanoveného rozměru je určena v milimetrech) - přípustná odchylka činí plus nebo mínus 2,0 mm; pro nominální rozměr větší než 600 mm přípustná odchylka činí plus nebo mínus 3 mm;
   3. Úhly (tolerance pro odchylku od stanoveného úhlu je určena ve stupních) - přípustná odchylka činí plus nebo mínus 1°.
    Odchylky od rozměrů, hmotností a úhlů v rámci výše uvedených tolerancí nejsou vadami zboží a nejedná se ani o dodání jiného zboží.
  2. Standardy filtrační účinnosti (třídy filtrace) byly určeny podle norem EN 779: 2012 a EN 1822: 2009.
 5. Platební podmínky
  1. Odběratel je povinen uhradit Dodavateli Kupní cenu v termínu uvedeném na příslušné faktuře.
  2. Odběratel prohlašuje, že je plátcem DPH a zplnomocňuje Dodavatele k vystavení faktury bez podpisu Odběratele.
  3. Dnem zaplacení Kupní ceny se považuje den připsání částky odpovídající Kupní ceně na bankovní účet Dodavatele uvedený na faktuře.
  4. Ocitne-li se Odběratel v prodlení s úhradou Kupní ceny, je povinen uhradit Dodavateli úroky z prodlení ve výši 0,3% z dlužné částky za každý den prodlení.
  5. Termín splatnosti je počítán od data vystavení faktury, neobsahuje-li faktura přesné datum úhrady.
 6. Dodání a převzetí zboží
  1. Termín a místo dodání zboží bude určeno v Potvrzení objednávky.
  2. Převzetí zboží bude potvrzeno dodacím listem nebo jiným obdobným dokumentem.
  3. Okamžikem Převzetí zboží přechází na Odběratele nebezpečí škody na zboží.
  4. Odpovědnost za vyložení zboží nese Odběratel. Dodavatel neodpovídá za škodu na zboží vzniklou při jeho vykládání.
  5. Odběratel je povinen písemně oznámit nejpozději do 3 dnů od převzetí zboží veškeré zjevné vady Zboží, množstevní vady, jakož i rozpory se smlouvou.
  6. Jestliže Odběratel neoznámí vady dle předchozího odstavce Podmínek, nemůže již takové vady následně uplatňovat, resp. marným uplynutím této lhůty Odběratel ztrácí práva z vadného plnění ohledně těchto vad.
  7. V případě odmítnutí Převzetí zboží Odběratelem bez dohody s Dodavatelem se Odběratel zavazuje uhradit Dodavateli veškeré náklady spojené s odmítnutím Převzetí včetně nákladů spojených s úschovou zboží do doby jeho Převzetí.
  8. Objedná-li si Odběratel u Dodavatele zboží, tímto svým úkonem potvrzuje, že mu bylo dodáno veškeré zboží dříve zakoupené (i na základě jiných smluv) u Dodavatele, a že toto dříve dodané zboží bylo zakoupeno za cenu uvedenou na příslušné faktuře.
 7. Zajištění
  1. Vlastnické právo ke zboží přechází na Odběratele teprve úplným zaplacením Kupní ceny.
  2. Do úplného zaplacení Kupní ceny není Odběratel oprávněn provádět na zboží žádné změny, zejména jej nemůže prodat třetím osobám ani žádným způsobem zatížit. Poruší-li Odběratel tuto svou povinnost, zavazuje se uhradit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 20% z Kupní ceny zboží, se kterým nakládal v rozporu s tímto odstavcem. Právo na náhradu škody není sjednanou pokutou dotčeno.
  3. Pokud Odběratel prodá zboží třetí osobě dříve, než nabude vlastnické právo ke zboží, bude toto považováno za zprostředkování prodeje jménem Dodavatele a na jeho účet. Odběrateli však nevznikne nárok na jakoukoli odměnu.
  4. Dodavatel má právo i před nabytím vlastnického práva ke zboží Odběratelem uplatnit svůj nárok na úhradu Kupní ceny u příslušného soudu a požadovat po Odběrateli úhradu nákladů soudního, případně exekučního, řízení.
  5. Odběratel se zavazuje zajistit odpovídajícím způsobem pohledávku Dodavatele na úhradu Kupní ceny, a to kdykoli na požádání Dodavatele.
 8. Odpovědnost za vady
  1. Dodavatel prohlašuje, že jím dodané zboží, jež je předmětem dodávky, je bez jakýchkoliv věcných či právních vad a je dodáváno v odpovídající kvalitě.
  2. Dodavatel odpovídá za vady, které má zboží v době Převzetí zboží. Je-li Odběrateli poskytnuta záruka na zboží, Dodavatel odpovídá za vady, které se na zboží vyskytnou v záruční době. Záruční doba pak běží ode dne Převzetí zboží Odběratelem.
  3. Je-li na zboží poskytnuta záruka, tato se nevztahuje na vady způsobené užíváním zboží způsobem, který je v rozporu s návodem k použití, nebo nevhodným skladováním zboží Odběratelem.
  4. Odběratel má práva z vadného plnění, která mu přiznává občanský zákoník.
 9. Odpovědnost
  1. Smluvní strany se mohou zprostit odpovědnosti za nesplnění povinností nebo za vadné splnění povinností, je-li toto způsobeno Vyšší mocí.
 10. Ochrana informací
  1. Smluvní strany se zavazují, že budou zachovávat mlčenlivost ohledně veškerých Důvěrných informací.
  2. Smluvní strany se zavazují, že:
   1. o veškerých Důvěrných informacích budou zachovávat mlčenlivost, resp. nebudou je dále rozšiřovat nebo reprodukovat a nezpřístupní je třetí straně, nebude-li dále ujednáno jinak. Současně se zavazují, že zabezpečí, aby veškeré převzaté dokumenty obsahující Důvěrné informace byly řádně uschovány;
   2. veškeré Důvěrné informace budou využívat pouze pro účely, pro jaké jim byly poskytnuty.
  3. Smluvní strany se dále zavazují, že Důvěrné informace nepoužijí bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany v rozporu s jejich účelem ani účelem jejich poskytnutí pro své potřeby nebo ve prospěch třetích osob, vyjma případů, kdy použití nebo zpřístupnění Důvěrných informací bude nezbytné pro naplnění účelu smlouvy
  4. Povinnost zachovávat mlčenlivost o Důvěrných informacích se nevztahuje na Důvěrné informace, které jsou oprávněně vyžádány soudem, státním zastupitelstvím nebo věcně příslušným správním orgánem na základě zákona a jsou použity pouze k tomuto účelu. Nebude-li to v rozporu s platnými právními předpisy, smluvní strana, jež bude na základě zákonných ustanovení zavázána ke zpřístupnění Důvěrných informací, uvědomí bez zbytečného odkladu a pokud možno před zpřístupněním Důvěrných informací druhou smluvní stranu o této skutečnosti, jakož i o rozsahu a podmínkách onoho zpřístupnění.
  5. Smluvní strany se zavazují zajistit utajování Důvěrných informací všemi svými zaměstnanci i dalšími osobami, kterým budou Důvěrné informace dotčenou stranou v souladu se smlouvou zpřístupněny. Smluvní strana, jejíž zaměstnanci či osoba, jimž byly Důvěrné informace v souladu se smlouvou poskytnuty, porušili kteroukoliv povinnost v souvislosti s povinností mlčenlivosti a uchováváním v tajnosti Důvěrných informací uvedenou v této smlouvě, nese za jejich jednání plnou odpovědnost.
 11. Ukončení smlouvy
  1. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran.
  2. Smlouva může být dále ukončena písemnou výpovědí kteroukoli ze smluvních stran, pokud druhá smluvní strana podstatným způsobem poruší nebo soustavně porušuje své smluvní povinnosti vyplývající z Podmínek a nezjedná nápravu ve lhůtě 3 dnů ode dne doručení písemné výzvy druhé smluvní strany k jejímu zjednání. Výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
  3. Dodavatel má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že:
   • je Odběratel v prodlení s úhradou Kupní ceny přesahujícím 30 dnů od data splatnosti faktury;
   • Odběratel postupuje v rozporu se zájmy Dodavatele;
   • bude vůči Odběrateli zahájeno insolvenční řízení či bude-li zrušen s likvidací.
 12. Vrácení zboží
  Odběratel může vrátit zboží pouze s předchozím písemným souhlasem Dodavatele.
 13. Příslušnost soudu
  Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory především smírnou cestou. Nedojde-li ke smírnému řešení ve lhůtě 10 dnů od odeslání písemného návrhu na smírné řešení druhé straně, může se kterákoli smluvní strana obrátit na příslušný soud. Strany se dohodly, že místně příslušným soudem je v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, obecný soud Dodavatele.
 14. Závěrečná ustanovení
  1. Otázky neupravené v těchto Podmínkách a ve smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Strany se přitom dohodly, že se nepoužije Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (tzv. Vídeňská úmluva) v případech, ve kterých by mohla být použita.
  2. Jakékoli změny smlouvy nebo Podmínek je možno činit pouze písemnými a číslovanými dodatky, které musí být podepsány smluvními stranami.
  3. V případě, že se některé ustanovení těchto Podmínek ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení Podmínek touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu této smlouvy.

Stáhnout soubor