Všeobecné Záruční Podmínky

 1. Nestanoví-li smlouva uzavřená mezi Dodavatelem a Odběratelem, popřípadě Všeobecné obchodní podmínky, jinak, použijí se ustanovení těchto Všeobecných záručních podmínek.
 2. Společnost 1Filter s.r.o. (dále jen „Dodavatel") poskytuje Odběrateli záruku na správnou funkčnost veškerých výrobků prodaných Dodavatelem (dále jen „Záruka”) po dobu 12 měsíců ode dne dodání výrobku Odběrateli.
 3. V případě uplatnění ze strany Odběratele nároků vyplývajících ze Záruky se Dodavatel zavazuje k bezplatnému odstranění faktických vad výrobku nebo k dodání výrobku bez vad, pokud se ovšem tyto vady vyskytnou v záruční době uvedené v bodě č. 2 těchto Všeobecných záručních podmínek a budou řádně u Dodavatele uplatněny, přičemž je ponecháno na vůli Dodavatele, který z výše uvedených způsobů vyřízení reklamace zvolí.
 4. Záruka se vztahuje pouze na vady spočívající v samotném výrobku a vyplývající z vadné konstrukce, z použití nehodících se materiálů nebo z nesprávného provedení, a to pouze v případě, že důvodem vzniku těchto vad je zavinění Dodavatele.
 5. V případě, že reklamace bude Dodavatelem uznána, odstranění vad výrobku nebo dodání výrobku bez vad bude uskutečněno ve lhůtě 30 dnů počínaje ode dne doručení Dodavateli písemného oznámení vad.
 6. Vlastnické právo k vadnému výrobku po jeho výměně přísluší Dodavateli.
 7. Odběratel je povinen podrobit kontrole dodávky výrobků neprodleně po jejich převzetí a zjevné nedostatky ihned písemně oznámit Dodavateli. Odběratel je dále povinen písemně oznámit Dodavateli veškeré následně zjištěné vady, na jejíž základě mohou být uplatněny nároky ze Záruky, ve lhůtě 3 dnů počítaje ode dne jejich zjištění, přičemž důkazní břemeno zde spočívá na Odběrateli. Marným uplynutím této lhůty nároky z vad zboží zanikají.
 8. Podmínkou splnění ze strany Dodavatele povinností vyplývajících ze Záruky je předložení ze strany Odběratele dokumentu potvrzujícího nákup výrobku u Odběratele.
 9. Jestliže, v důsledku splnění povinností ze strany Dodavatele vyplývajících pro něj ze Záruky, Odběratel obdržel místo vadného výrobku výrobek bez vad nebo byly provedeny zásadní opravy výrobku, na které se vztahuje Záruka, lhůta platnosti Záruky uvedená v bodě č. 2 těchto Všeobecných záručních podmínek zůstává neměnná.
 10. Záruka se nevztahuje na:
  1. poškození výrobku způsobená nesprávným používáním nebo používáním způsobem, jenž je v rozporu s návodem k použití výrobku včetně jeho montáže, údržby nebo způsobu skladování;
  2. poškození výrobku způsobená jeho uživatelem v důsledku jeho používání v rozporu s určením;
  3. poškození výrobku způsobená nesprávnou montáží nebo montáží provedenou způsobem, jenž je v rozporu s návodem k použití výrobku včetně montáže provedené jinou osobou než Dodavatelem nebo jím zmocněným provozním zástupcem;
  4. poškození výrobku způsobená v důsledku použití nesprávných spotřebních materiálů;
  5. poškození výrobku způsobená v důsledku provádění jeho oprav, úprav a konstrukčních změn jinými osobami než Dodavatelem nebo jím zmocněným provozním zástupcem;
  6. poškození výrobku způsobená vnějšími vlivy a vyšší mocí.
 11. Dodavatel poskytuje záruku dle bodu č. 1 těchto Všeobecných záručních podmínek pod podmínkou, že Odběratel zaplatí Dodavateli celou kupní cenu výrobku ve lhůtě uvedené v příslušné kupní smlouvě.
 12. Pro případ neopodstatněného požadavku Odběratele na provedení opravy ze strany Dodavatele nebo výměny výrobku, Odběratel uhradí veškeré takto vzniklé vícenáklady. Za neopodstatněný požadavek na provedení opravy nebo výměny výrobku bude považován zejména požadavek odstranění poškození nebo provedení úkonů, na něž se Záruka nevztahuje, jakož i požadavek na provedení oprav nebo výměny výrobku i přes zánik práv vyplývajících ze Záruky.
 13. Na výrobky, které jsou prodávány Dodavatelem, ale nejsou jím vyráběny, se záruka vztahuje pouze v takovém rozsahu, v jakém byla Dodavateli nebo přímo Odběrateli poskytnuta Výrobcem.

Stáhnout soubor