Základní pojmy a definice z oblasti filtrace vzduchu

Základní pojmy a definice z oblasti filtrace vzduchu

Základní pojmy a vysvětlení definicí týkajících se filtrace vzduchu. Naleznete zde pojmy jako charakteristika filtru, ukazatele filtrace, účinnost filtrace, vzorec na výpočet této účinnosti, koncový a počáteční odpor vzduchu atd.

Charakteristika filtru

Soubor údajů o vlastnostech filtrace a prostupu filtru. Ukazatele filtrace - parametry popisující a hodnotící filtraci vzduchu:

 • účinnost filtrace (nebo činitel prostupu):
  • celková
  • částečná (frakční)
 • ztráta tlaku při prostupu vzduchu filtrem (odpor prostupu)
 • prachový objem filtru
 • Účinnost filtrace - schopnost filtračního zařízení nebo filtračního materiálu zadržovat prach, vypočtena jako poměr množství (hmoty, počtu částic) prachu zadrženého filtrem k množství prachu na vstupu do filtru
η = S1-S2
S1

S1 – koncentrace prachu ve vzduchu na vstupu do filtru [mg/m3] nebo [počet částic/m3]
S2– koncentrace prachu ve vzduchu na výstupu z filtru [mg/m3] nebo [počet částic/m3

 • Celková účinnost
  • účinnost zadržení celkové hmoty prachu bez zohlednění rozdělení na frakce [-] nebo [%] 
  • průměrná účinnost pro celý povrch filtru v daných provozních podmínkách [-] nebo [%]
 • Částečná účinnost (frakční) - účinnost určovaná pro stanovený průměr (nebo rozmezí průměru) částic, dle způsobu označení rozlišujeme číselnou nebo váhovou [-] nebo [%]
 • Počáteční odpor průtoku - pokles statického tlaku vzduchu na nezaprášeném filtru při nominální koncentraci průtoku vzduchu [Pa]
 • Koncový odpor průtoku (horní mezní hodnota) – hodnota stanovena výrobcem, po jejím dosažení by měl být filtrační materiál vyměněn [Pa]
 • Koncový stav filtru - stav, ve kterém odpor filtru dosáhl horní mezní hodnotu nebo ve kterém účinnost filtrace klesla pod hodnotu považovanou dle metodiky měření za nejméně přípustnou
 • Nominální intenzita průtoku vzduchu - intenzita průtoku vzduchu filtrem stanovena výrobcem odpovídající provozním podmínkám, pro které byl filtr navržen, při hustotě vzduchu 1,20 kg/m3, vyjádřená v [m3/s]
 • Čelní plocha filtru - plocha příčného průřezu filtru včetně rámu [m2]
 • Aktivní plocha filtru - plocha příčného průřezu filtru, kterým prochází vzduch [m2
 • Efektivní plocha filtračního materiálu – efektivní plocha filtračního materiálu ve filtru, kterou proudí vzduch (bez lepených ploch, tyčí apod.). [m2]
 • Vstupní rychlost - objemový proud vzduchu [m3/s] dělený čelní plochou filtru [m/s]
 • Průtoková rychlost - objemový proud vzduchu [m3/s] dělený aktivním plochou filtru [m/s]
 • Filtrační rychlost - objemový proud vzduchu [m3/s] dělený efektivní plochou filtračního materiálu [m/s]
 • Klasifikace vzduchových filtrů - zařazení vzduchových filtrů do příslušných skupin a tříd na základě hodnoty parametrů filtrace (účinnosti nebo prostupu) určovaných pomocí speciálních zkušebních procedur popsaných v normách

Komentáře