Znečištění vnějšího ovzduší

Znečištění vnějšího ovzduší

Klasifikace znečištění vnějšího vzduchu 

Problémy vyplývající ze znečištění atmosférického vzduchu jsou podrobně popsány v mnoha publikacích. Tvoří klíčovou část všech úvah spojených s ochranou životního prostředí. Znečištění atmosféry má vliv nejen na atmosféru, ale přímo na všechny prvky ekosystému: lidi, zvířata, rostliny, vodu, půdu i krajinu. To platí pro oxidy síry a dusíku a prach obsahující těžké kovy. Znečištění vnějšího ovzduší je rovněž podstatným faktorem ovlivňujícím kvalitu vnitřního vzduchu. Uplatnění přiměřeného počtu správně volených filtrů vzduchu dovoluje zadržet většinu nečistot. Základem pro výběr filtrů vzduchu musí být znalost druhů znečištění vnějšího prostředí klimatizované budovy, jejich výše a jiných fyzikálně-chemických vlastností včetně požadavků týkajících se čistoty vnitřního ovzduší závislé na určení objektu. Níže jsou uvedeny základní informace týkající se znečištění vnějšího ovzduší, jejich původ a výše. 

Znečištění vnějšího ovzduší můžeme rozdělit do dvou skupin:

 • znečištění přírodního původů
 • antropogenní znečištění (vzniklé v důsledku lidské činnosti)

Přírodní zdroje znečištění

 • výbuchy sopek
 • zvětrávání pouští
 • požáry lesů a stepí
 • odpařování vody z moří a oceánů
 • eroze půdy a skalních masivů
 • fyzikálně-chemické proměny (částice vzniklé z rozkladu organických látek, např. hnilobné procesy)

Umělé (antropogenní) zdroje znečištění:

 • průmyslové závody (kondenzační elektrárny, teplárny, kotelny, hutě, průmyslové závody atd.)
 • motorizovaná doprava
 • jiné zdroje jako výsledek lidské činnosti

Antropogenní znečištění se dělí na:

Pevné znečištění, např.:

 • popel, saze
 • minerální, kovový a organický prach vznikající otěrem (např. asfaltových povrchů cest)
 • chemické prostředky pro ochranu rostlin a umělá hnojiva
 • rez a oxidy kovů
 • radioaktivní a výrobní prach (např. z cementárny)

Tekuté znečištění, např.:

 • tekuté prostředky ochrany rostlin, jež se do vzduchu dostanou během postřiku
 • drobné částečky vody v podobě mlhy, jež mohou být toxické vzhledem k tomu, že se ve vodě rozpouští mnoho plynů a rovněž tuhých látek

Plynné znečištění, např.:

 • těkavé látky vznikajících během spalování

Hlavní znečištění vzduchu působící negativně na lidské zdraví a životní prostředí:

 • oxid uhelnatý
 • oxid uhličitý
 • oxid siřičitý
 • oxid dusíku
 • čpavek
 • organické sloučeniny (uhlovodíky)
 • sloučeniny ethylenu a olova
 • těžké kovy
 • azbest
 • freony
 • mikroorganismy
 • radioaktivní izotopy
 • prach

Tabulka 1. Množství základních přírodních a antropogenních znečištění

 

Druh znečištění Počet znečištění emitovaných ze zdrojů
přírodních umělých
t / rok t / rok
Oxid uhličitý 7·1010 1,5·1010
Oxid uhelnatý - 2·108
Oxid siřičitý 1,42·108 1,03·108
Sloučeniny dusíku 1,4·109 6,5·107
Prach (0,77÷1,2)·109 (0,1÷0,2)·109

Komentáře